ส.บอลตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจัดการข้อพิพาทวงการลูกหนังไทย


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีมติแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อคอยระงับข้อพิพาทระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กับสโมสรสมาชิก, นักกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ “บิ๊กอ๊อด”​พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

โดยการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อให้การระงับข้อพิพาทระหว่าง สมาคมฯ, สโมสรสมาชิก, นักกีฬา, เจ้าหน้าที่, ผู้รับผิดชอบการแข่งขันตลอดจนตัวแทนของผู้เล่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๓.๗ และ ๓.๙

สภากรรมการอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ข้อ ๑๔.๑.๕ ประกอบข้อ ๖๖ และ ๖๗ มีมติให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างสมาคมฯ, สโมสรสมาชิก, นักกีฬา, เจ้าหน้าที่, ผู้รับผิดชอบการแข่งขันตลอดจนตัวแทนของผู้เล่น

1. นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
2. พล.ต.ต. ฉันทวิทย์ รามสูตร เป็นอนุญาโตตุลาการ
3. พล.ต.ต. สมรัตน์ โกษากุล เป็นอนุญาโตตุลาการ
4. นายวรพงน์ ยศะทัศน์ เป็นอนุญาโตตุลาการ
5. นายชรินทร์ แก่นหิรัญ เป็นอนุญาโตตุลาการ
6. นายสุทัศน์ โมงขุนทด เป็นอนุญาโตตุลาการ
7. นายพรชัย ศรีสุภา เป็นอนุญาโตตุลาการ
8. นายภิรมย์ อั๋นประเสริฐ เป็นอนุญาโตตุลาการ
9. นายพิทักษ์ ศิลปสิทธิ์ เป็นอนุญาโตตุลาการ
10. นายสิทธิพร เศาภายน เป็นอนุญาโตตุลาการ
11. นายยงยศ พึ่งธรรม เป็นอนุญาโตตุลาการ
12. นายธนพงศ์ จูสนิท เป็นอนุญาโตตุลาการ

ข่าวฟุตบอลวันนี้ 14 November 2560

comments


เรื่องที่เกี่ยวข้อง